Algemene voorwaarden webshop

MVDH-Security
Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle
info@mvdh-security.be
+32 9 219 99 91
BE 0750.813.454

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MVDH-Security, een BV met maatschappelijke zetel te Melle (Brusselsesteenweg 175), BTW BE 0750.813.454, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MVDH-Security moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MVDH-Security aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij terug sturing van artikelen kunnen er eventueel extra kosten worden verschuldigd, die de klant moet betalen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MVDH-Security niet. MVDH-Security is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MVDH-Security is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MVDH-Security. MVDH-Security  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen

 • De klant krijgt de optie alle beschikbare producten te bekijken en toe te voegen aan hun winkelmand.
 • Bij wens kan de klant de gekozen producten in de winkelmand afrekenen. Hier komt de totale prijs te staan en de mogelijkheid om een waardebon toe te voegen of producten uit de winkelmand te verwijderen.
 • Bij afrekening moet de klant zijn gegevens invullen. Deze bestaan uit: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam + BTW nr. (optioneel), land/regio, straat en huisnummer, postcode, plaats, telefoon en e-mailadres. Ook kan de klant een laatste keer de bestelling bekijken en extra informatie toevoegen.
 • De klant kan nu de bestelling afronden waarbij het te betalen bedrag wordt overgeschreven naar de bankrekening van MVDH-Security.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via directe bankoverschrijving op rekeningnummer BE 0750.813.454
 • Kaart (Visa, Mastercard, American Express)
 • Bancontact
 • KBC/CBC-Betaalknop
 • Belfius Pay Button

MVDH-Security is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Behoudens wanneer schriftelijk anders overeengekomen, wordt de levering gedaan ofwel door de Vennootschap die de Goederen ter beschikking van de Koper zal stellen in haar commerciële lokalen ofwel indien in de Acceptatie Bon een andere leveringsplaats is voorzien door de Vennootschap of door een vervoerder die werd belast met het vervoer van de Goederen naar de voorziene plaats van levering.

Indien de Koper de Goederen niet in bezit neemt of geen instructies geeft voor de levering kan de Vennootschap, onder voorbehoud van alle rechten, de Goederen stockeren of er over beschikken en in dit geval zal de Koper aan de Vennootschap op haar vraag de redelijke stockerings- of opslagkosten betalen.

Indien de Koper de Goederen niet in bezit neemt of geen instructies geeft voor levering binnen de 14 dagen na het bericht vanwege de Vennootschap dat de Goederen klaar zijn om te worden verzonden, kan de Vennootschap, onder voorbehoud van alle rechten, aan het Contract een einde maken conform Artikel 10.

De vennootschap verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke het ogenblik van de levering te respecteren; de leveringstermijn blijft evenwel een flexibele termijn en de Vennootschap zal nooit verantwoordelijk zijn als gevolg van een laattijdige levering.

De Vennootschap kan leveren in verschillende leveringen die afzonderlijke Contracten uitmaken en geen enkele vertraging bij de levering op een vervaldag geeft de Koper het recht om het Contract te beëindigen of om de betalingen met betrekking tot een levering te compenseren met een eis met betrekking tot een andere levering. Wanneer de Goederen in verschillende leveringen worden geleverd, kunnen ook verschillende facturen worden opgemaakt door de Vennootschap

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MVDH-Security.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MVDH-Security was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MVDH-Security.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MVDH-Security te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MVDH-Security.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MVDH-Security (Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle, +32 476 30 99 14, info@mvdh-security.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MVDH-Security heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MVDH-Security, Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MVDH-Security zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht, dit met een minimum bedrag van €40 per artikel.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MVDH-Security alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MVDH-Security op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MVDH-Security wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MVDH-Security geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MVDH-Security betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MVDH Security geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant MVDH Security specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MVDH-Security klantendienst en het artikel terug te bezorgen aan MVDH-Security.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MVDH-Security zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van MVDH-Security is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 30 99 14, via e-mail op info@mvdh-security.be of per post op het volgende adres Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MVDH-Security beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 125 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MVDH-Security zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, MVDH-Security, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven en reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: De uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MVDH-Security, Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle, info@mvdh-security.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan

andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot MVDH-Security, Brusselsesteenweg 175, 9090 Melle, info@mvdh-security.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Met uitzondering: IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat, evenals de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten)

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy Microsoft Word – Privacy policy MVDH Security.docx (mvdh-security.be).

Artikel 12: Overmacht

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen te wijten aan een element buiten haar wil om (met name, maar niet beperkt tot, brand, overstroming of feit veroorzaakt door de natuurkrachten, gewapend conflict, moeilijkheden van levering, elke maatregel van een publieke overheid, vertraging in het transport, etc.).

Indien ingevolge overmacht de leveringsdatum met meer dan twee maanden is vertraagd dan hebben zowel de Vennootschap als de Koper de mogelijkheid om aan het Contract een einde te maken zonder dat de Koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De Vennootschap heeft daarentegen het recht om vergoed te worden voor reeds gemaakte kosten

Artikel 13: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur

functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy https://mvdh-security.be/wp-content/uploads/2020/07/MVDH-Security-CookiePolicy-1.pdf .

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MVDH-Security om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MVDH-Security. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Gent zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan MVDH Security, Brusselsesteenweg 175 te Melle, Info@mvdh-security.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.